Skip to main content

PRIVACY & COOKIEBELEID

PRIVACYBELEID

Dit Privacybeleid regelt de verwerking van uw persoonsgegevens door de verantwoordelijke voor de verwerking: Tribe, met handelsnaam “Tribe”, met maatschappelijke zetel te Doelveldstraat 38
2650 Edegem.

Lees dit Privacybeleid aandachtig door, want het bevat essentiële informatie over hoe uw persoonsgegevens worden verwerkt en welke cookies worden gebruikt. Door het verstrekken van uw persoonsgegevens op de website en door het op deze website vermelde e-mailadressen verschaffen van Persoonsgegevens, verklaart u kennis te hebben genomen van dit Privacybeleid en gaat u er eveneens uitdrukkelijk mee akkoord, alsook met de verwerking zelf

1) Toepasselijkheid

Dit Privacybeleid is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens van opdrachtgevers (consumenten en bedrijven), derden en bezoekers van / https://tribe.be . Door gebruik te maken van de diensten op www.tribe.be, gaat u akkoord met onze privacy policy en de voorwaarden die wij hierin hebben opgenomen. Alle gegevens worden verwerkt conform de wettelijke bepalingen.

2) Gegevens waarop dit Privacybeleid toepassing heeft

 • De identiteitsgegevens zoals de naam, familienaam, geboortedatum etc.
 • De contactgegevens zoals het thuisadres, mailadres, telefoonnummer etc.
 • De ondernemingsgegevens zoals het ondernemingsnummer, het logo, de merknaam etc.
 • De financiële gegevens zoals de bankgegevens en betalingswijze etc.
 • Tribe heeft niet de intentie om gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd.

3) Verkrijging van de gegevens

 • In de meeste omstandigheden worden de verkregen gegevens onmiddellijk verstrekt door de opdrachtgever aan tribe.be.
 • In bepaalde omstandigheden kunnen bepaalde gegevens door derden of door publieke bronnen verstrekt worden.

4) Gebruik van gegevens

a. Gegevens die door u verstrekt worden zullen voor de onderstaande redenen gebruikt worden:

 • Om ervoor te zorgen dat de inhoud van onze website op de meest effectieve manier voor u en voor uw apparaat wordt gepresenteerd;
 • Om de diensten van Tribe naar behoren uit te voeren. De wettelijke rechtsgrond hiervoor is artikel 6.1.b) AVG.
 • Om de communicatie tussen alle betrokken partijen optimaal te laten verlopen. De wettelijke rechtsgrond hiervoor is artikel 6.1.b) AVG.
 • Om informatie te verstrekken omtrent de diensten die wij aanbieden.
 • Om de website ‘tribe.be’ te optimaliseren, door o.a. het gebruik van cookies. De wettelijke rechtsgrond hiervoor is artikel 6.1.a) AVG.
 • Het verzamelen van sommige gegevens is wettelijk verplicht. Hierbij gaat het vooral om persoonsgegevens die nodig zijn om aan de belastingplicht te voldoen. De wettelijke rechtsgrond hiervoor is artikel 6.1.c) AVG.

b. Gegevens die door derden of door publieke bronnen verstrekt worden zullen voor de onderstaande redenen gebruikt worden:

 • Om de doeltreffendheid te meten of te begrijpen van reclame die wij aan u en anderen leveren, en om u relevante reclame te leveren.
 • Om suggesties en aanbevelingen te doen aan u over diensten die u kunnen interesseren.
 • Om onze website te verbeteren en om ervoor te zorgen dat de inhoud op de meest effectieve manier voor u en voor uw apparaat wordt gepresenteerd;

5) Waarborgen

 • De verstrekte gegevens zullen niet langer worden bewaard dan nodig om de doeleinden waarvoor deze werden verzameld te bereiken.
 • De verstrekte gegevens zullen enkel gebruikt worden voor de doelen waarvoor zij noodzakelijk zijn.

6) Uitwisseling van de gegevens

 • De verstrekte gegevens kunnen door tribe.be verstrekt worden aan haar werknemers ter uitvoering van de contractueel bepaalde taken.
 • De verstrekte gegevens kunnen in bepaalde omstandigheden ook aan derden (zoals onderaannemers) verstrekt worden, indien nodig.
 • De verstrekte gegevens kunnen verstrekt worden aan aanbieders van online-betalingsdiensten.
 • De verstrekte gegevens kunnen aan partnerbedrijven en verbonden ondernemingen verstrekt worden.
 • Indien de gegevens buiten de Europese Unie of de EEA gebruikt worden, worden de standaard contractuele clausules als bepaald door de Europese Commissie toegepast.

7) Beveiliging

Tribe zal alle mogelijke maatregelen nemen om de persoonsgegevens van haar klanten te beveiligen. U bent zelf verantwoordelijk om uw inloggegevens niet met derden te delen.

8) Uw rechten

 • U heeft het recht geïnformeerd te worden over de manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken.
 • U heeft recht op toegang tot uw persoonsgegevens
 • U heeft recht op een bevestiging of uw persoonsgegevens al dan niet worden verwerkt, en wanneer dat het geval is, heeft u recht op toegang tot uw persoonsgegevens.
 • U heeft altijd het recht om uw persoonsgegevens te laten corrigeren. Zo kunt u onnauwkeurige of onjuiste persoonsgegevens die Tribe verwerkt, laten corrigeren of verbeteren.
 • U heeft het recht om uw persoonsgegevens te laten wissen. Dit geeft u de mogelijkheid om persoonsgegevens die Tribe verwerkt definitief te wissen. Tribe is niet altijd verplicht om uw persoonsgegevens op uw verzoek te wissen, dit recht geldt alleen in de situaties en voor zover de wet daarin voorziet.
 • U heeft het recht om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken. Dit geeft u de mogelijkheid om het gebruik van uw persoonsgegevens door Tribe te bevriezen, zonder ze te wissen. Tribe is niet altijd verplicht om uw persoonsgegevens op uw verzoek te beperken – dit recht geldt alleen in de situaties en in de mate waarin de wet voorziet.
 • U heeft altijd het recht om uw toestemming in te trekken wanneer de verwerking van uw persoonsgegevens plaatsvindt op basis van uw toestemming.
 • U heeft altijd het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor direct-marketingdoeleinden. U kunt uw toestemming intrekken of uw voorkeuren met betrekking tot nieuwsbrieven, waarschuwingen en uitnodigingen op elk gewenst moment wijzigen door te klikken op de knop “uitschrijven”.
 • U heeft het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit geeft u de mogelijkheid om uw persoonsgegevens gemakkelijk te verplaatsen, te kopiëren of over te dragen van de ene verantwoordelijke voor de verwerking naar de andere. Dit recht kan alleen worden uitgeoefend wanneer de verwerking plaatsvindt op basis van een overeenkomst met u.
 • U kan gebruik maken van uw rechten door hiervoor een e-mail te sturen naar info@tribe.be.

Als u van mening bent dat uw rechten worden geschonden of dat Tribe faalt in de bescherming van uw rechten dan staat het u steeds vrij om klacht in te dienen bij de bevoegde overheidsinstelling die instaat voor de bescherming van uw persoonsgegevens (Gegevensbeschermingsautoriteit of GBA):

 • Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA)
 • Drukpersstraat 35
 • 1000 Brussel
 • Tel. +32 2 2744800
 • E-mail: contact@apd-gba.be
 • www.gegevensbeschermingsautoriteit.be

We zouden het uiteraard op prijs stellen als u eerst contact opneemt met ons om te zien of er een oplossing kan worden geboden voor het probleem dat u hebt ondervonden.

9) Bewaring van uw persoonlijke informatie

De persoonsgegevens die wij over u bewaren, zal worden bewaard op een wijze die in overeenstemming is met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. In ieder geval zullen uw persoonsgegevens niet langer worden bewaard dan nodig is om de in dit Privacybeleid vermelde doeleinden te bereiken.

10) Instemming met het verzamelen en gebruiken van uw persoonlijke informatie

Door deze website te gebruiken, erkent u dat u de voorwaarden van dit Privacybeleid hebt gelezen en dat u akkoord gaat met het verzamelen en het gebruik van uw persoonlijke informatie zoals hierboven uiteengezet.

11) Wijzigingen in ons Privacybeleid

Dit Privacybeleid kan van tijd tot tijd gewijzigd worden. Alle wijzigingen die wij in de toekomst in ons Privacybeleid aanbrengen, zullen op deze pagina worden geplaatst en, indien van toepassing, per e-mail aan u worden meegedeeld. Controleer regelmatig of er updates of wijzigingen in het Privacybeleid zijn. Als u deze website blijft gebruiken nadat er wijzigingen in dit Privacybeleid zijn aangebracht, geeft u daarmee aan dat u deze wijzigingen aanvaardt.

VRAGEN OF KLACHTEN?

Indien u bijkomende vragen of klachten heeft kunt u Tribe bereiken op via info@tribe.be , of via onze website www.tribe.be.